top of page

Hur förhåller vi oss till andra partier?

Vårt förhållande till andra partier i Eu från Sverige är rätt tydligt. Vi är ett allmän borgerligt parti med samsyn i de felsta frågor med de svenska borgerliga partierna. 

Vårt mål är också att ingå i en av de grupper som dessa partier redan är med i inom Eu parlamentet för att få så mycket påverkansmöjlighet som möjligt men också för att kunna nå samarbete och samförstånd.

Vi är i grunden mer intresserade av faktiskt stöd och ökade möjligheter för företagen än om Europa politiken. Vårt fokus ligger på svenska småföretag, inre marknaden och ökat inflytande för sverige och våra företag och mindre på EU utökning och överstatliga ambitioner.

Vi ser gärna öppna och bra samarbeten som gagnar Europa och svenska småföretag men vi är skeptiska till ett mer centraliserat, överstatligt och politiserat EU.

Vi tror på mellanstatliga överenskommelser och motsätter oss att EU blir ett nytt USA med Sverige och andra länder som regioner snarare än länder...

Kampanjmaterial

Några jämförelser med andra borgeliga partier...

Moderaterna

Summerat

Citat från deras hemsida

"Moderaternas syn på EU liknar vår syn på statens uppgifter. EU:s fokus ska ligga på att lösa gemensamma problem som Sverige och de övriga medlemsstaterna inte kan hantera ensamt och i frågor där det finns ett stort värde av att EU agerar gemensamt, till exempel handel och inre marknad, klimat och miljö, konkurrenskraft, migration och säkerhet."

- Ställning från FEL

Vi delar moderaternas syn på att EU bör arbeta med att lösa gemensamma problem men det räcker inte med att det är fokus utan det skall vara det enda som man gör. 

Vi ser ingen anledning att EU får utökad makt eller blandar sig i nationella angelägenheter. Däremot kommer vi stödja förslag som löser gemensamma problem och även aktivt arbeta för att skapa ökade möjligheter för småföretag att arbeta på en öppnare och mer tillåtande marknad.

 

Moderaterna fortsätter, citat;

"TYDLIGARE FOKUS PÅ ÖKAD TILLVÄXT OCH KONKURRENSKRAFT

 • EU:s inre marknad är själva kärnan i det europeiska samarbetet. Nästan tre fjärdedelar av Sveriges export går till den inre marknaden, som också utgör en språngbräda för svenska företag globalt sett.

 • Ökad statlig inblandning i ekonomin och slutenhet mot omvärlden är ingen lösning på svag tillväxt och låg sysselsättning. Det gäller även på EU-nivå.

 • Flest jobb och mest tillväxt finns i dag inom tjänstesektorn, men för just tjänster fungerar den inre marknaden inte särskilt väl.

 • EU:s arbete med att etablera nya frihandelsavtal har tappat fart, trots den internationella handelns avgörande betydelse för tillväxt och jobb."

- Ställning från FEL

Vi delar även denna syn på att EUs inre marknad är basen i den Europeiska tanken och dess vikt för själva samarbetet.

Vi vet dock att mycket av det som Moderaterna beskriver är en villfarelse som bara är applicerbart på stora företag i Sverige och där småföretagen hela tiden hamnar på undantag. 

FEL vill se ett mycket större fokus och handling kring småföretagens möjligheter inklusive de innovationer och startups som kommer att bygga både Sverige och Eus framtid.

Att få ner överstatlighet och inblandning av skatter och rätten för Eu att ta ut direkta skatter och avgifter anser vi är helt FEL och inget som en mellanstatlig organisation ska ha rätt till. Eu är till för att serva och underlätta samarbeten inte att vara en central stat.

Vi delar inte helt moderaternas syn på att tjänster är allena saliggörande och den stora potentialen för tillväxt. Det har blivit allt tydligare under senare år att Sverige och Eu behöver mer produktion, inhemsk kunskap inte bara i tjänstesektorn utan i alla branscher och former. Vi ser därför snarare det mer akut att få utökat bredden av företag, produkter och tjänster med bas i Sverige och Europa. Inte att vi blir en support och service orgnaisation till andra länders produkter. Vi har en innovativ och bra företagandebas som vi istället bör stödja och supporta hellre än utländska bolag.

Moderaterna vill - FEL svarar:

 • Fördjupa den inre marknaden och fortsätta att riva hinder för företag att verka över gränserna, inte minst inom tjänstesektorn och digitala tjänster.

  • Absolut eniga att det är viktigt att företagen i Sverige får ökade möjligheter på den inre marknaden.​

  • Riva hinder tror vi snarare är en passiv politisk pappersprodukt och vi menar att vi istället behöver handling genom aktivt och konkret stöd... därav vår SME förening.

  • Alla sektorer bör vara prioriterade och att fokusera på tjänster är passivt och skapar ett underskott av kunskpaer och kompetenser i Sverige och Europa. Vi behöver ha egen produktion, tillverkning och resursbank. Det får vi inte genom att bara erbjuda tjänster och support till andras produkter!

 

 • Verka för att ökad tillväxt och långsiktig konkurrenskraft genomsyrar all EU-politik.

  • Absolut - men det måste ske med aktiv handling och inkludera småföretagen som utgör en mycket stor majoritet av vår företagarbas i båse Sverige och EU.​

  • Öppan dialogen, släpp in innovationer och stöd småföretagen så kommer tillväxten tillbaka i Europa!

 • Minska regelkrånglet och onödig byråkrati, bl.a. genom att motverka överimplementering i Sverige av EU-beslut.

  • Låter bra och i princp är vi så klart eniga.​

  • Dock krävs det också ökad kunskapsöverföring från svenska småföretag till Eus politiker för att vi ska skapa en länk mellan behoven, problemen och lösningarna.

  • För mycket fokus på att ändra regler kan skapa mer arbete och mer förvirring än nytta. Småföretagarperspektivet är ofta glömt och den dominerande faktorn hittills är storföretagens åsikter genom Svenskt näringsliv m.fl. vilket FEL menar är en allt för snäv syn. i vill öppna upp och stödja våra företag att kunna påverka direkt. Detvet vi går coh har vi har gjort det redan... 

Kristdemokraterna

Summerat

citat från deras hemsida;

"Kort info om KDs politik rörande EU

Kristdemokraterna är positiva till det svenska medlemskapet i EU. EU:s föregångare skapades i början av 50-talet för att länder som förut hade krigat mot varandra skulle kunna bevara freden, stärka demokratin och bygga välstånd tillsammans. Dessa grundläggande värden är viktiga också i vår tid. För Kristdemokraterna är det viktigt att EU används på rätt sätt – att gränsöverskridande utmaningar löses tillsammans, att beslut fattas på bästa ändamålsenliga nivå och att nationers olikheter respekteras i samarbetet."

- Ställning från FEL

Kristdemokraterna har så klart inte fel i sin EU politik men denna mycket korta summering av EU delen på deras hemsida visar väl tyvärr lite anledningen till att det inte ske så mycket mer än internt käbbel på EU sidan från Kristdemokraterna.

Vi tror att det hade funnits mer att ge här och trots detta tror vi att det finns flera punkter där vi är eniga inte minst när det gäller den mellanstatliga åsikten där varje nation är sin egen och att smarabete sker på villkor som respekterar olikheter.

Vi vet att flera av KDs systerpartier i EU har mycket liknande åsikter som FEL och vi ser en möjlighet till samarbeten även här på områden som gynnar svenska och Europeiska småföretag.

Liberalerna

Summerat

Citat från Liberalernas hemsida;

"Liberalerna är Sveriges europavänligaste parti. EU har stärkt demokratin i Europa. Vi vill fördjupa och utöka EU-samarbetet. Vi har en långsiktig vision om ett federalt Europa.

Liberaler säger JA till Europa när andra tvekar, klagar eller vill backa ur. För oss liberaler är det en självklarhet att vara öppen mot omvärlden, att värna handel, fred och rörlighet och när det kommer till att skapa dessa friheter är EU mycket framgångsrikt. Tack vare EU har demokratin i Europa stärkts. Vi vill fördjupa och utöka EU-samarbetet. Vi har en långsiktig vision om ett federalt Europa."

- Ställning från FEL

Vi är ledsna att det finns ett parti som så tydligt vill ge all makt åt en central EU stat. de är dock helt öppna med att de hellre ser EU kommissionen som regering än den Svenska och det är ju ett förhållningssätt som vi så klart respekterar även om det inte är en syn vi alls delar. Snarare menar vi att det är ett sätt att helt avskaffa Sverige som nation och att det inte är alls önskvärt.

Att värna om fred, handel och rörlighet har inte alls med överstatlighet att göra. Vi tror på att beslut fattas bäst på den nivå som har bäst insikt och det är i lokala frågor väldigt sällan EU! På övergripande områden sker det bättre genom EU samarbeten och det finns en trygghet i att veta att alla nationer har en röst och en påverkan i en gemenskap inte som en lydstat i ett centralt fedaralt EU.

Enighet om ökat samarbete, ökade möjligheter för företag tror vi ändå kan förena oss i viss frågor. 

Men av alla borgeliga partier är Liberalerna klart längst ifrån vår grundsyn.

Liberalerna fortsätter på hemsidan, citat;

"EUROPA BEHÖVER MER OCH BÄTTRE SAMARBETE

Tack vare EU-samarbetet kan vi resa, jobba, plugga och leva i hela Europa. Dessutom blir vårt hörn av världen fredligare och tryggare. Liberalerna arbetar aktivt för att genomföra en stark liberal politik inom unionen och gentemot omvärlden.

Idag löser vi konflikter vid förhandlingsborden – inte på slagfälten. Genom EU har demokratin i Europa stärkts och den välståndsutveckling som skett efter Berlinmurens fall och de kommunistiska diktaturerna saknar motstycke. EU ska aktivt stötta de länder som ansöker om medlemskap, såsom Ukraina, Moldavien och Georgien.

Klimatet är vår tids största globala hot mot människors frihet. Miljöförstöringen stannar inte vid nationsgränserna och därför är internationellt samarbete avgörande. EU ska vara världens bästa klimatorganisation och gå i täten för att ställa om från fossilberoende till hållbarhet. Inom EU ska de klimatskadliga utsläppen helt upphöra och jordbruket ställa om för att klara klimatförändringarna.

Sverige står utanför eurozonen. För en god framtida handel, en stark svensk ekonomi och ett gott investeringsklimat vill vi införa euron som valuta i Sverige.

Vi vill att Sverige utökar sitt arbete inom EU för att bekämpa yttre hot, internationell brottslighet och terrorism genom att införa ett europeiskt FBI med operativa befogenheter, ett gemensamt EU-försvar och en gemensam gränspolis för bevakning av EU:s yttre gränser."

- Ställning från FEL

Många vackra ord i en och samma summering och vi delar dem om vi bortser från att vi inte tror på centrala lösningar som baseras på en Eu regering och stat som ska beskatta och lagstifta över alla medlemsländer. Det finns ingen vinst i att bygga en centralisering och byråkratisk kolloss. 

Däremot välkomnar vi samarbeten som stärker klimatet och inte minst samarbeten som tar tillvara, lyfter och stödjer småföretagens initaitiv och lösningar. Där finns den riktiga kunskapen och de verkliga lösningarna. Tillsammans med innovatörer både från näringslivet och akademin skapas det i det lilla oftast mycket större lösningar än det någonsin görs i centrala megastrukturer...

Ska vi gå med i Euron är en fråga som fortsatt är en stor sak där vi ännu inte fått fullständiga svar från vare sig industrin, företagarna eller forskningen. Vad gynnar oss bäst är frågan och spontant kan man tänka att en gemensam valuta skulle underlätta för främst våra företag men det kan samtidigt vara en stor risk för samhället i stort. Vi tror att steget mot en fast växelkurs som Danmark infört kan vara ett bättre steg för att underlätta för företagen samtidigt som man inte tar undan möjligheten för justeringar från Sverige om det verkligen skulle behövas i en framtida kris ellerför att säkerställa att det inte blir fel. Det är en punkt som krävs oavsett om man ska gå med så även för den som ser detta som den tydliga lösningen kommer ändå att få sin vilja igenom snabbare. Euros införande kräver nämligen just en fast kurs under en period innan ett land kan söka... Varför inte börja där... Det har gynnat Danmark och kanske kan det gynna Sverige nu? 

Hör av dig!

046 399899

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page